Misyon ve Vizyon

21. yüzyıl eğitim anlayışında bilgi edinme yerini yetenek geliştirmeye bırakacaktır. Bir başka deyişle,
kişinin ürünsel donanımı değil yeterlilikler repertuvarı önemli hale gelecektir. Yetenek
geliştirme, eğitimin ana hedefi haline gelecektir. Bu yeteneklerin en önemlileri iletişim ve
iş birliği yeterliliği, araştırma ve yaratıcılık yeterliliği, sağlıklı yaşama yeterliliği, üretim ve
bilinçli tüketim yeterliliği başlıkları altında toplanabilir. Avrupa Meslek Yüksekokulu
öğrencileri alanı, eğitim seviyesi ne olursa olsun bu temel yeterlik ve becerilerle donatarak
mezun olmaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu mezunları daha önce kabul görmüş
düşünceleri izlemekle yetinmeyen, ihtiyaç ve kuralları kendine özgü koşulları içinde yeniden
yaratan bir güce ve öngörüye sahip olarak iş hayatına atılmak üzere eğitim almaktadır.
Türkiye toplumu genç ve dinamik yapısıyla insanlarının uluslararası iş gücü piyasasında
dolaşıma sokulabileceği nitelikli bir eğitime ihtiyaç duymaktadır. Avrupa Meslek
Yüksekokulu mezunlarının bir yandan ülkemizdeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya
katkı sağlaması amaçlanırken, bir yandan da uluslararası iş gücü piyasasının etkili, verimli ve
aranan elemanları olmaları hedeflenmektedir. Avrupa Meslek Yüksekokulunun vizyonunun
temelinde; araştırma motivasyonu ve becerisi, bilimsel özgürlük, fırsat eşitliği, toplumsal ve
ahlaki duyarlılık, başarı odaklılık, sağlıklı yaşama , “biz” bireyler olabilme, doğaya ve insana
saygı ilkeleri, kendi kültüründen kopmadan uluslararası bireyler olma değerleri yatmaktadır.


Misyonumuz
Teori ve pratiğin teknoloji ile sentezlendiği eğitim öğretim iklimi oluşturup,
öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerini çağın hedeflediği seviyeye çıkarmayı
sağlayarak onların sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal gelişimlerine de destek olmaktır.


Vizyonumuz
Kendi değerlerini ve kültürünü çağdaş, laik, demokratik perspesktifte özümseyen, dünya
kültürleriyle bütünleşerek, yaratıcı uygulamalar yapabilen, alanında temel kuramsal
referansları niteliksel açıdan algılamış, mesleki gelişimini yaşam boyu eğitim
yaklaşımıyla kurgulayabilen meslek elemanları yetiştirmektir. Ülkemizin ve dünyanın
mesleki eğitim deneyimleri ışığında çağın birikimlerini ve güçlü paydaşların beklenti ve
deneyimlerini de kullanarak ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından biri olmaktır.


Kalite Politikamız

Kurumumuz, mesleki eğitim öğretimin tüm süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendiren;

dün, bugün ve gelecek kurgusunu bilimsel bir zeminde öğrencilerine sunan; kalitenin

kesintisiz bir süreç olduğu bilinciyle bugünün gerçekleri ile geleceğin beklentilerini

karşılayabilecek meslek elemanları yetiştirme hedefindedir. İletişim zenginliği ile güçlü

kılınmış bir iklimde, mesleki duyarlılıkları oluşmuş, çözüm odaklı yaklaşımı benimsemiş,

mesleki ahlak kaygısı edinmiş bireyler yetiştirme diğer hedefimizdir. Kurumumuzun bu

hedeflerine ulaşması, kuruluş misyonumuz ve vizyonumuz ile öğrencilerimizin beklentilerini

örtüştüren, öğrencilerimizin bilimsel, mesleki ve sosyal gelişimlerinde gerçek birer paydaş

olan idari ve akademik kadro oluşturmak ve bu sürecin devamlılığını sağlayacak tüm

unsurları hayata geçirmek diğer hedefimizdir.

Kalite süreçleri içinde yer alan tasarım, uygulama, takip, denetim, analiz ve devamlılık

kurumumuzda belli bir disiplinle ve yeni bir yaklaşımla uygulanmaya 2017-2018 eğitim

öğretim dönemi itibariyle geçmiştir. Bu süreçte hem tüm yönleriyle alt yapı oluşturma

çalışmalarımız sürmekte hem de Kalite Kurulu tarafından belirlenen standartlara ulaşmak

temel alınmak üzere kalite yaklaşımımız hayata geçmiştir.

 

Değerlerimiz ve Hedeflerimiz

- Mesleki eğitimin geleneğindeki insan ve ahlaki değerleri bugüne taşımak. ( Lonca ve Ahi

Teşkilatı)

- Dijital çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir mesleki eğitim vizyonu ve tasarımı oluşturmak.

- Mesleki eğitimde holistik (bütüncül) yaklaşımı uygulanır kılmak.

- Sektörle bütünleşmek ve uluslararası işgücü piyasasının taleplerini karşılayacak meslek

insanı yetiştirmek.

Ahmet Haşim Sokak No:5/1 Kazlıçeşme Zeytinburnu / İstanbul / Türkiye